نمایندگی LGRain آلمان در ایران

دستگاه ها

قطعات

مجله الکترونیکی
 

طراحی سیستم های سنترپیوت و لینیر

طراحی سیستم های سنترپیوت و لینیر

 با توجه به نیاز طراحان و مجریان گرامی به طراحی سیستم های آبیاری بارانی به صورت سنترپیوت و لینیر فایل آموزشی زیر آماده شده و دراختیار قرار می گیرد.